معلم ایده پرداز و خلاق؛ ضرورت آموزش زیست شناسی درهزاره ی سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی ها نشان داده است خلاقیت امروزه عاملی مهم در زندگی است و ایجاد شغل و توانایی حل مسئله نیز در گرو افزایش خلاقیت افراد است. لذا ایجاد روحیه پرسشگری و ایده پردازی در علوم مختلف و از جمله زیست شناسی که سهم بسزایی در حل مسائل مهم دنیای امروز چه به لحاظ اجتماعی و چه از نظر زیست محیطی دارد، ضروری به نظر می رسد. با اینکه تقویت خلاقیت به میزان چشمگیری متاثر از آموزش است اما به نظر می رسد شیوه های سنتی تدریس در آموزش زیست شناسی پاسخگوی این نیاز نیست و به صورت چالشی جدی در این حوزه خود را نمایان می سازد. لذا هدف مطالعه حاضر ارائه راهکار هایی برای پرورش آموزش خلاق و ایده پرداز در آموزش زیست شناسی است. مقاله برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و مشاهده و نیز برای تحلیل آنها از رویکرد توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است. ارائه راهکارهایی برای رفع چالش ها و تقویت خلاقیت از مهمترین یافته های این پژوهش است. تقویت به کارگیری روش "آزمایش پایه" به جای روش "کلاس پایه" در آموزش زیست شناسی، تدریس استقرایی مبتنی بر فرضیه سازی و به کارگیری فنون انگیزشی در تدریس زیست شناسی، مهمترین یافته های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها