تحلیل محتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه و آزمایشگاه 2 به روش خلاقیت گیلفورد سال تحصیلی 95-94

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی 2متوسطه دوم در سال تحصیلی95-1394 می باشد.حجم نمونه برابر با جامعه آماری انتخاب گردیده .ابزار این تحقیق تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی خلاقیت گیلفورد می باشد. برای تحلیل محتوای از یک طرح کد گذاری استفاده شده . این کار در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول سوالات تصاویرفعالیتها متن کتاب مشخص شده وکد گذاری میشود؛ در مرحله دوم کلیه واحدها در تمامی قسمت ها با طبقه مورد نظر، ازنظر شاخصهای خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در جداول مربوطه ثبت شده و در مرحله سوم کلیه واحدها که در سطوح مختلف خلاقیت گیلفورد قرار داشتند شناسایی و شمارش شده اند داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسی 2 متوسطه دوم تأکید بیشتری به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا دارد و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه نموده است درمحتوای بخش گیاهی کتاب درسی زیست شناسى2 بین سطوح گوناگون خلاقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد و بایستی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود

کلیدواژه‌ها