بررسی رفتارهای دینامیکی و شرایط دوام کیهانی مدل‌های انرژی تاریک در نظریه‌های گرانشی f(T)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

در این کار با در نظر گرفتن گرانش اصلاح یافته‌ی f(T) به عنوان یکی از نامزدهای گرانشی انرژی تاریک که در آن T مقدار عددی پیچش می‌باشد، رفتارهای دینامیکی این مدل‌ها را بررسی کرده و شرایط بقای کیهانی را برای آن‌ها بدست آورده‌ایم. ما نشان می‌دهیم که دو مسیر کیهانی با دوام در فضای فاز برای این دسته از مدل‌های انرژی تاریک وجود دارد: 1) عالم از یک نقطه‌ی ناپایدار تابشی شروع و با عبور از یک نقطه‌ی زینی ماده وارد دوره‌ی شتاب‌دار دوسیته می‌شود. 2) عالم از یک نقطه‌ی زینی تابشی وارد یک دور‌ه‌ی پایدار مادی شده و نمی‌تواند وارد دوره‌ی کنونی با غالبیت انرژی تاریک گردد.

کلیدواژه‌ها