تأثیر به‌کارگیری مدل حل مسئله پولیا در کاهش خطای نیومن دانش آموزان در حل مسائل مربوط به ترکیبیات پایه دهم رشته ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان گروه ریاضی مرکز شهید بهشتی پردیس شهید چمران

2 معلم ریاضی شهرستان ملارد

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تأثیر به‌کارگیری مدل حل مسئله پولیا در کاهش خطای ‌‌نیومن ‌‌‌‌ دانش‌آموزان سال دهم رشته ریاضی در حل مسائل ترکیبیات در مناطق مارلیک و سرآسیاب از شهرستان ملارد استان تهران هست. این پژوهش به‌صورت نیمه تجربی انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پسر سال دهم رشته ریاضی مناطق مارلیک و سرآسیاب شهرستان ملارد استان تهران در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 100 نفر هست که از این تعداد دوکلاس 30 نفری به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو آزمون محقق ساخته برای دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر یک شامل شش سؤال از شش تیپ مختلف استفاده‌شده است مقدار آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی حدود73/0 و مقدار CVR برای بررسی روایی سوالات استفاده شده بین 8/0تا1 بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از جدول فراوانی ،درصد ،میانگین ،واریانس و همچنین آزمون U برای بررسی استنباطی استفاده شد نتیجه این آزمون‌ها نشان داد به‌کارگیری مدل حل مسئله پولیا توانست خطاها را در مراحل درک و تبدیل به‌صورت معناداری کاهش دهد ولی تغییر معناداری در مراحل پردازش و کدگذاری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها