نویسنده = آمنه تقی پور
بررسی بدفهمی های موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آن ها

دوره 6، شماره 20، آذر 1399، صفحه 1-9

منصوره موسی پور؛ بهاره پور تقی کوهبنه؛ آمنه تقی پور


راهبردهایی برای ارتقای توانایی حل مسئله در ریاضی

دوره 5، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 35-46

منصوره موسی پور؛ بهاره پور تقی کوهبنه؛ آمنه تقی پور