نویسنده = الهه کشاورز
پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی

دوره 7، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 33-49

الهه کشاورز؛ صغری ابراهیمی قوام؛ مریم صباغان


بکارگیری تفکر طراحی در یادگیری انواع شبکه بلور

دوره 5، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 67-76

الهه کشاورز؛ فاطمه مشکبید